Delta Nidy znów tętni życiem. Wieloletnia praca przyrodników przynosi efekty

Tętniąca życiem delta Nidy zostanie odtworzona. Bogactwo gatunków flory i fauny powraca na te tereny.

Już od kilku lat Delta Nidy jest przywracana do życia. Teren ten stanowi jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie. Jej obecny stan jest wynikiem błędnie przeprowadzonych prac melioracyjnych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

\"\"

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uzyskał dofinansowanie z Programu LIFE Komisji Europejskiej od 2019 roku. W ramach projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” udało się dotąd zgromadzić około dwóch milionów metrów sześciennych wody dorzeczu położonym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Trwałe zmiany dorzecza w latach 80. i 90.

Prace melioracyjne prowadzone w delcie Nidy w latach 80. i 90. przyczyniły się do trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Działania te doprowadziły do wypłycenia koryta rzeki i osuszenia terenu, a także wywołały poważne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych oraz wyjątkowych gatunków fauny i flory. Zamieszkujące ten obszar żółwie błotne, kumaki, traszki, mięczaki, bieliki czy bociany zniknęły.

Przez najbliższe sześć lat przyrodnicy planują przywrócić unikalne walory przyrodnicze delty rzeki Nidy. Ich celem jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, ptaków oraz roślin. Projekt uzyskał wsparcie ze środków pochodzącymi z UE, a całkowita wartość inwestycji przekracza 23 miliony złotych.

Śródlądowa delta Nidy będzie odtworzona – cele projektu

Projekt „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” ma na celu przede wszystkim ochronę i poprawę jakości środowiska oraz zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu człowieka na klimat. Jest jednym z trzech polskich programów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE. Dlaczego przyrodnikom zależy właśnie na przywrócenia walorów właśnie tym terenom?

Śródlądowa delta Nidy w województwie świętokrzyskim, w okolicy wsi Umianowice to unikat w skali europejskiej. Tak cennych obszarów w Europie jest zaledwie kilka. Przywrócenie bioróżnorodności na tym terenie pozwoli uregulować zaburzone stosunki wodne. Przyrodnicy najpierw chcą przeprowadzić prace związane z rewitalizacją starorzeczy, zbiorników eutroficznych i przebudową urządzeń hydrotechnicznych, aby następnie osiedlić w nich gatunki, które świadczyły o pięknie doliny.

Ponadto ochronie będą podlegać starorzecza w obrębie delty umianowickiej, lasy łęgowe i różne typy łąk. Specjalistom zależy na odtworzeniu murawy kserotermicznej. Wszystkie populacje chronionych zwierząt będą podlegały stałej kontroli. Przyrodnicy planują również rozbudowę małej infrastruktury turystycznej, która pozwoli na obserwację terenu. Ochronę ekosystemu Ponidzia ma ponadto wspierać aktywizacja lokalnej społeczności oraz edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Autorka: Krystyna Kowalska

fot. Zielona Interia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *