Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty. Kiedy możliwe jest przeliczenie ocen ze świadectwa na punkty?

egzamin ósmoklasisty

Od 22 lutego 2024 r. zmieniają się zasady dotyczące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach zdrowotnych. Zamiast standardowego sprawdzania umiejętności, uczniowie, którym uniemożliwia to ich stan zdrowia, mogą skorzystać z przeliczenia punktów ze świadectwa.

Uczniowie z takimi przypadkami jak ostry przebieg przewlekłej choroby, choroba nowotworowa, śpiączka, utrata możliwości ruchu czy nagła utrata wzroku mogą być zwolnieni z egzaminu. Dotyczy to zarówno terminu głównego, jak i dodatkowego.

Uwagi rodziców

Uczniowie mogą być zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty w sytuacjach takich jak ostry przebieg przewlekłej choroby, choroba nowotworowa, śpiączka, utrata możliwości ruchu czy nagła utrata wzroku. Te szczególne przypadki zdrowotne stanowią przeszkodę dla nich w podejściu do egzaminu, dlatego też przewiduje się alternatywną formę oceny. Opiera się ona na przeliczeniu punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Niektórzy rodzice wyrazili obawy co do możliwych nadużyć związanych z tak ogólnym sformułowaniem powyższych zmian w rozporządzeniu. Istnieje bowiem ryzyko „załatwienia” zwolnienia przez nieuczciwych uczniów. Według rodziców konieczne jest zatem ścisłe monitorowanie procesu przyznawania zwolnień oraz skrupulatna analiza dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna

Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającego regulacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych placówek oświatowych. Jest to element szerszej reformy systemu edukacji, mającej na celu dostosowanie go do zmieniających się potrzeb uczniów i ich rodziców.

Nowe zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty na podstawie przeliczenia punktów ze świadectwa stwarza możliwość uczestnictwa w procesie oceniania uczniów, nawet w sytuacji trudnej dla ich zdrowia. Jednakże istnieje potrzeba ciągłego monitorowania, aby zapobiec potencjalnym nadużyciom tego przepisu.

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty a przeliczanie punktów z ocen

Zgodnie z nowymi przepisami, oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego są przeliczane na punkty. Uczniowie zwolnieni z egzaminu mogą skorzystać z przeliczenia stopni, które widnieją na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, na punkty. Im wyższy stopień, tym będzie ich więcej.

Uczeń zwolniony w egzaminu może uzyskać z języka polskiego i matematyki następującą ilość punktów:

  • za ocenę celującą – 25 pkt.
  • bardzo dobrą – 30 pkt.
  • dobrą – 25 pkt.
  • dostateczną – 15 pkt.
  • dopuszczającą – 10 pkt.

Z języka obcego nowożytnego za ocenę wyrażoną w stopniu uczeń otrzyma:

  • celujący – 30 pkt.
  • bardzo dobry – 25 pkt.
  • dobry – 20 pkt.
  • dostateczny – 10 pkt.
  • dopuszczający – 5 pkt.

Wprowadzone zmiany mają być elementem większej reformy systemu edukacji. Ma ona na celu zapewnienie bardziej elastycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. Jednocześnie konieczne jest monitorowanie procesu przyznawania zwolnień, aby zapobiec nadużyciom i zagwarantować uczciwość procedur.

Autorka: Krystyna Kowalska

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *