Wyjątkowy projekt nowelizacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

projekt nowelizacji ministerstwa edukacji
\"projekt

U uczniów posiadających niepełnosprawności sprzężone i będących z tego tytułu zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty lub jeśli zaistnieją w przypadku ucznia losowe przypadki planowane jest przeliczenie na punkty ocen, które uczeń uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły. Informacje te możemy znaleźć w projekcie zmian w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół oraz centrów. 

Ministerstwo Edukacji uzasadnia

W planowanej nowelizacji znajdziemy: 

(…) zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia) w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dotyczy to sytuacji, w których uczniowie ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym. W związku z tym, że na podstawie art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty uczeń jest zwolniony z całego egzaminu ósmoklasisty (tj. ze wszystkich przedmiotów, z których jest przeprowadzany ten egzamin).

Warunki uprawniające do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

Nowa regulacja potrzebna będzie z uwagi na edycję art. 44 ustawy o systemie oświaty nowelizowaną 30 sierpnia br, kiedy to dodano nową okoliczność uzasadniającą możliwość zwolnienia ucznia z pisania egzaminu ósmoklasisty. 

Gdy nowelizacja dojdzie do skutku, uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wydanym z uwagi na niepełnosprawności sprzężone inne niż intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może zostać zwolniony z uczestniczenia w egzaminie na wniosek rodziców z pozytywnym stanowiskiem dyrekcji w tej kwestii. 

W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności losowych lub zdrowotnych takich jak: ostry przebieg choroby przewlekłej uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku, które uniemożliwiają uczniowi uczestniczenie w egzaminie ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrekcji szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku. 

U uczniów, którzy z uwagi na losowe zdarzenia czy stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w egzaminie i nie mają również możliwości uzyskać punktów rekrutacyjnych do szkół wyższych z uwagi na nie uczestniczenie w nim mogą nadrobić brakujące punkty poprzez zawarte w projekcie znowelizowanej ustawy rozwiązanie polegające na przeliczeniu uzyskanych ocen na punkty. 

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie zaakceptowane, całość rozporządzenia wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Bez wątpienia będzie to bardzo korzystna opcja zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. 

Autor: Sylwia Zaroślińska

Fot. Canva.com

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *