Umowa o pracę – zmiany w przepisach

umowa rodzaje
\"\"

Polska dostosowała Kodeks pracy do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany zostały narzucane na mocy dyrektyw. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa jakości życia polskich rodzin. W przypadku umów o pracę mają one zagwarantować przede wszystkim bezpieczeństwo oraz stabilizację finansową.

Istnieje wiele rodzajów umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Należą do nich m.in. umowy cywilno-prawne jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Najbardziej oczekiwana przez pracowników jest uregulowana w Kodeksie Pracy umowa o pracę. Nawiązywanie umowy o pracę z pracodawcą w oparciu o Kodeks Pracy przebiegać może w trzech etapach. Jako pierwszą najczęściej podpisuje się umowę o pracę na okres próbny, następnie umowę o pracę na czas określony, a ostatnim etapem jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy, obowiązująca od 26 kwietnia 2023r., wprowadziła liczne zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny w znowelizowanym Kodeksie Pracy

Celem podpisywania umowy na okres próbny jest wzajemne poznanie się obu stron umowy, możliwość sprawdzenia kwalifikacji nowego pracownika oraz czas na podjęcie decyzji o chęci przedłużenia współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Warunki zawierania umowy na czas próbny zawarte są w art.25 Kodeksu Pracy. Według znowelizowanych przepisów maksymalny czas trwania umowy to 3 miesiące i zależeć ma od przewidywanej długości okresu trwania następnej umowy zawieranej na czas określony. I tak w przypadku zamiaru podpisania kolejnej umowy na okres krótszy niż 6 miesięcy, umowa na okres próbny może być zawarta na czas 1 miesiąca. Natomiast w przypadku przewidywanego okresu trwania umowy na czas określony od 6 do 12 miesięcy umowę na okres próbny można podpisać na 2 miesiące.

Jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga, można wówczas wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc. Przesłanką do jego przedłużenia jest również usprawiedliwiona nieobecność pracownika lub jego urlop. W tym przypadku może okazać się, że czas trwania umowy będzie dłuższy niż określone w ustawie 3 miesiące.

Pracodawca może podpisać z pracownikiem umowę na okres próbny tylko raz. Jednak ustawa Kodeks Pracy dopuszcza możliwość podpisania takiej umowy kolejny raz z tym samym pracownikiem, o ile dotyczy ona wykonywania innego rodzaju pracy.

Umowa na czas określony – jakie zmiany?

Kolejną umową zawieraną po wygaśnięciu umowy na okres próbny jest zgodnie z Kodeksem Pracy umowa na czas określony. Pracodawca nie może podpisać z pracownikiem więcej niż 3 takich umów, a ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 33 miesięcy. Znowelizowany Kodeks Pracy wprowadził zmiany w rozwiązywaniu umów na czas określony, zrównując je z umowami na czas nieokreślony. Pracodawca musi podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie takiej umowy. Dodatkowo ma on obowiązek pisemnego zawiadomienia Zakładowej Organizacji Związkowej o planowanym rozwiązaniu umowy zawartej z pracownikiem na czas określony.

Autor: Anna Marciszewicz

Fot. Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *