Nowe przepisy dla szpitali

Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co zmieni się od jutra? Dowiesz się w naszym artykule.

30 maja 2024 przynosi ważne zmiany w funkcjonowaniu szpitala. Nowe przepisy dotyczyć mają m.in. ryczałtów dla szpitali.

Nowe zmiany

Znowelizowana dziś ustawa nakłada na placówki szpitalne nowe obowiązki. Wśród nich bardzo istotną zmianą są zasady dotyczące leczenia szpitalnego w zakresie położnictwa i ginekologii.

Wprowadzenie tego przepisu zmniejszy zatem szansę na nadużywanie możliwości skorzystania z klauzuli sumienia.

“Zobowiązują również placówki, które mają podpisaną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia, w przypadkach gdy zakończenie ciąży jest dopuszczalne przepisami prawa, do wykonywania świadczenia zakończenia ciąży niezależnie od powoływania się lekarza zatrudnionego w placówce na klauzulę sumienia.”

Zastosowanie kar umownych

Nowa wersja rozporządzenia wprowadza także karę umowną oraz możliwość rozwiązania umowy całościowo lub częściowo, nie uwzględniając okresu wypowiedzenia. Wynosić ona ma 2 proc. kontraktu na świadczenia z ginekologii i położnictwa.

Jej wysokość będzie zależna od stopnia naruszenia przez świadczeniodawcę umowy zawartej z NFZ.

W uzasadnieniu przeczytać możemy:

Określenie górnej granicy kary do 2 proc. będzie pozwalało NFZ na zastosowanie adekwatnej wysokości kary, indywidualnie do zaistniałego naruszenia umowy zawartej z NFZ.

Wyłączenie klauzuli sumienia

Resort przypomina równocześnie, że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, klauzula sumienia zostaje wyłączona.

Jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia:

Wynika to z art. 39 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na podstawie tego przepisu lekarz wprawdzie może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ale może to uczynić z zastrzeżeniem (czyli z wyjątkiem) art. 30 tej ustawy. Przepis art. 30 jednoznacznie wskazuje, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Zatem tzw. klauzula sumienia nigdy nie może mieć zastosowania w sytuacji zagrożenia życia kobiety ciężarnej niezależnie od zaawansowania (wieku) ciąży. W pozostałych przypadkach – zagrożenia zdrowia tzw. klauzula sumienia może być stosowana pod warunkiem, że odroczenie interwencji medycznej nie spowoduje pogorszenia stanu zdrowia kobiety ciężarnej.

Sylwia Zaroślińska

Fot: Canva

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *